Osoby fizyczne

 • Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług dla osób fizycznych obejmujący m.in. zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji i innymi jednostkami, bieżące doradztwo i obsługę prawną. Zakres usług obejmuje w szczególności zastępstwo procesowe, sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych, konsultacje, opiniowanie, a także sporządzanie projektów umów, aktów prawnych i innych dokumentów.

  Kancelaria świadczy swoje usługi w następujących dziedzinach:

  • prawa cywilnego  – bieżące doradztwo i sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie projektów umów cywilno-prawnych (m.in. umów zlecenia, o dzieło, pożyczki, umów przedwstępnych) oraz weryfikacja projektów umów pod kątem ryzyka ich zawarcia, reprezentacja przed sądami wszystkich instancji w sprawach o zapłatę, odszkodowawczych, o ochronę dóbr osobistych, sprawach rodzinnych (rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem), spadkowych i innych, sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych (odwołania, pozwy, zażalenia, apelacje, skargi); prowadzenie i sporządzanie pism w postępowaniu egzekucyjnym.
  • prawa karnego, w tym prawa wykroczeń – zastępstwo procesowe pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego.
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – bieżące doradztwo i sporządzanie opinii prawnych, reprezentacja pracowników przed sądami wszystkich instancji, weryfikacja umów o pracę, reprezentacja ubezpieczonych i płatników składek w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych  (w tym również odwołania od decyzji organów rentowych).
  • prawa administracyjnego – bieżące doradztwo i sporządzanie opinii prawnych (w tym m.in. z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, prawa ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), reprezentacja przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie odwołań od decyzji i postanowień.

  Sposób rozliczeń jest ustalany indywidualnie w każdej sprawie i uzależniony od nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy oraz wybranego sposobu współpracy (obsługa stała lub pomoc doraźna).