Podmioty gospodarcze

 • Kancelaria świadczy na rzecz podmiotów gospodarczych usługi obejmujące zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji, bieżące doradztwo i obsługę prawną. Reprezentując małe, średnie i duże przedsiębiorstwa kancelaria zapewnia szeroki wachlarz usług w zakresie ochrony prawnej, ładu korporacyjnego, windykacji i monitoringu należności.
  Pomoc prawna świadczona dla przedsiębiorców obejmuje m.in.:
  – tworzenie dokumentów rejestrowych,
  – tworzenie i opiniowanie umów, ocenę ryzyka postanowień zawieranych umów,
  – kompleksową obsługę prawną kontraktów i ich realizacji,
  – tworzenie i opiniowanie dokumentacji przetargowych, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  – tworzenie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych, m.in. regulaminów, zarządzeń, uchwał,
  – prowadzenie negocjacji mających na celu polubowne zakończenie sporów.

  Sposób rozliczeń jest negocjowany indywidualnie w każdej sprawie i uzależniony od nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy oraz wybranego sposobu współpracy (obsługa stała lub pomoc doraźna). Kancelaria oferuje następujące sposoby rozliczeń:
  – ryczałtowe – charakterystyczne dla stałej obsługi prawnej, polegające na ustaleniu stałej miesięcznej kwoty, która nie ulega zmianie niezależnie od nakładów pracy,
  – ryczałtowe z limitem godzin – ograniczone limitem godzin pracy w miesiącu; w przypadku konieczności wykonania pracy ponad limitem godzin przewidzianym w umowie kancelaria negocjuje stawki godzin dodatkowych i dolicza je do ustalonego miesięcznego wynagrodzenia,
  – godzinowe – stawka wynagrodzenia jest uzależniona od liczby godzin przepracowanych przez prawnika; wynagrodzenie jest uzależnione od ilości czasu poświęconego dla danej sprawy;
  – stawka za pojedyncze zlecenie – stosowana głównie przy sprawach, w których można z góry określić ilość czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia np. sporządzenie opinii prawnej, przygotowanie regulaminu.

  W przypadku podjęcia  stałej współpracy oferujemy stałą obsługę prawną świadczoną przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw przedsiębiorcy, świadczoną w wybranej przez klienta formie (telefon, e-mail, dyżury w siedzibie klienta).