Rozliczenia

 • Sposób rozliczeń jest negocjowany indywidualnie w każdej sprawie i uzależniony od nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy oraz wybranego sposobu współpracy (obsługa stała lub pomoc doraźna). Kancelaria oferuje następujące sposoby rozliczeń:

  • ryczałtowe – charakterystyczne dla stałej obsługi prawnej, polegające na ustaleniu stałej miesięcznej kwoty, która nie ulega zmianie niezależnie od nakładów pracy,
  • ryczałtowe z limitem godzin – ograniczone limitem godzin pracy w miesiącu; w przypadku konieczności wykonania pracy ponad limitem godzin przewidzianym w umowie kancelaria negocjuje stawki godzin dodatkowych i dolicza je do ustalonego miesięcznego wynagrodzenia,
  • godzinowe – stawka wynagrodzenia jest uzależniona od liczby godzin przepracowanych przez prawnika; wynagrodzenie jest uzależnione od ilości czasu poświęconego dla danej sprawy;
  • stawka za pojedyncze zlecenie – stosowana głównie przy sprawach, w których można z góry określić ilość czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia np. sporządzenie opinii prawnej, przygotowanie regulaminu.

  W przypadku prowadzenia postępowań przed organami administracji, sądami powszechnymi, administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, Krajową Izbą Odwoławczą punktem wyjścia są stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Ostateczne wynagrodzenie jest negocjowane indywidualnie.