Zakres usług

  • Prawo
   cywilne

   – bieżące doradztwo i sporządzanie opinii prawnych,
   – sporządzanie projektów umów cywilno-prawnych (m.in. umów zlecenia, o dzieło, pożyczki, umów przedwstępnych) oraz weryfikacja projektów umów pod kątem ryzyka ich zawarcia,
   – reprezentacja przed sądami wszystkich instancji w sprawach o zapłatę, odszkodowawczych, o ochronę dóbr osobistych, sprawach rodzinnych (rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem), spadkowych i innych;

  • Prawo
   administracyjne

   – bieżące doradztwo i sporządzanie opinii prawnych (w tym m.in. z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, prawa ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),
   – reprezentacja przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
   – sporządzanie odwołań od decyzji i postanowień (w tym w sprawach związanych z nałożeniem tzw. „korekty finansowej”);

  • Prawo
   gospodarcze

   – bieżące doradztwo i sporządzanie opinii prawnych,
   – obsługa prawna organów spółek,
   – opracowywanie projektów umów i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
   – pomoc w negocjacjach z kontrahentami,
   – pomoc w pozasądowym rozwiązywaniu sporów;
   – reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji;

  • Prawo pracy
   i ubezpieczeń społecznych

   – bieżące doradztwo i sporządzanie opinii prawnych,
   – reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądami wszystkich instancji,
   – sporządzanie aktów wewnętrznych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych,
   – reprezentacja ubezpieczonych i płatników składek w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.