Zamówienia publiczne

 • Kancelaria świadczy kompleksową pomoc z zakresu prawa zamówień publicznych. Radca prawny Łukasz Mackiewicz, jako osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w organizowaniu oraz kontroli postępowań przetargowych, gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych wymaga szczególnej staranności po stronie zamawiających. Nieznajomość przepisów lub ich niewłaściwe stosowanie może być przyczyną negatywnych ocen ze strony organów kontrolnych, a także powodować postawienie zarzutów w zakresie naruszenia przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  DLA WYKONAWCÓW

  Kompleksowa znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz licznych aktów prawnych okołoustawowych  pozwala na skuteczne ubieganie się o udzielenie zamówienia. Dla wykonawców oferujemy usługi polegające na:

  • weryfikacji treści SIWZ pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  • weryfikacji treści ofert konkurencyjnych złożonych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • prowadzeniu korespondencji z zamawiającym,
  • nadzorze nad procedurą ubiegania się o zamówienie,
  • udziale w negocjacjach,
  • weryfikacji treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem ryzyka dla wykonawcy,
  • sporządzaniu opinii i bieżącym doradztwie z zakresu zamówień publicznych,
  • sporządzaniu odwołań i reprezentacji wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami wszystkich instancji.

   

  DLA ZAMAWIAJĄCYCH

  Mając na uwadze obowiązek wydatkowania środków publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w zakresie usług kierowanych do zamawiających oferujemy:

  • bieżące doradztwo z zakresu zamówień publicznych na wszystkich etapach postępowania,
  • sporządzanie regulaminów, formularzy, wzorów pism,
  • weryfikację dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego,
  • sporządzanie dokumentacji przetargowej,
  • prowadzenie korespondencji z wykonawcami oraz organami kontroli,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych,
  • reprezentację zamawiających w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami wszystkich instancji.

 • POMOC DLA KANCELARII RADCÓW PRAWYCH I ADWOKATÓW
  Radcom prawnym i adwokatom oferuję pomoc z zakresu zamówień publicznych
  w sprawach ich klientów, w ramach jednorazowej porady prawnej lub zlecenia
  prowadzenia całości lub części sprawy.
  Gwarantuję zachowanie tajemnicy i poszanowanie zasad etyki zawodowej.